Když operátor mění tarif, musí vás předem informovat

Reklama

ČTÚ připomíná, že při jednostranné změně tarifu z podnětu operátora musí zákazník dostat informaci nejméně měsíc předem. Pokud s podmínkami nesouhlasí, má právo od smlouvy bez následků odstoupit.

V současné době operátoři postupně provádějí revizi svých tarifů a převádějí řadu zákazníků na nejnovější generaci svých nabídek. Operátor má právo tuto změnu učinit, pokud tak bylo ujednáno a jestliže v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem informoval účastníka o veškerých změnách smluvních podmínek nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy a zároveň ho informoval o jeho právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, jestliže s novými  podmínkami nesouhlasí.

Zákon nijak nestanovuje podobu ani obsah takové informace. ČTÚ doporučuje, aby byla informace umístěna tak, že ji zákazník určitě zaznamená. Grafická úprava by měla dát jasně najevo, že se jedná o oficiální a důležité sdělení. Obsah by měl zahrnovat přehled změn, které se na zákazníky řítí.

Dle aktuální právní úpravy má účastník právo vypovědět závazek ze smlouvy bez jakýchkoliv nákladů tehdy, pokud pro něj nejsou navrhované změny výhradně přínosné, nejsou-li čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva nebyla změněna na základě změny právní úpravy či v případě změny smlouvy na základě rozhodnutí Úřadu.

Reklama