Operátoři mění všeobecné podmínky podle nových zákonů

Reklama

Všichni síťoví operátoři změnili v průběhu září své všeobecné podmínky tak, aby je dali do souladu s novelou zákona o elektronických komunikacích. Změny bedlivě pozoruje ČTÚ.

T-Mobile s účinností od 1. září změnil všeobecné podmínky. Rozšířil možné způsoby uzavření smlouvy. Vedle osobní návštěvy na pobočce lze nově uzavřít smlouvu také vyplněním formuláře účastnické smlouvy na webu poskytovatele, v zákaznické aplikaci, nebo u stávajících zákazníků prostřednictvím zákaznického centra. V případě neudělení souhlasu s prolongací smlouvy na dobu určitou ve lhůtě 20 dnů před uplynutím doby určité se smlouva podle nových všeobecných podmínek automaticky mění na dobu neurčitou. Pokud chce účastník přenést telefonní číslo, končí smlouva dnem přenesení telefonního čísla, nestanoví-li zákon jinak.

O2 změnilo všeobecné podmínky k 15. září a ceník k 1. říjnu. Změna smluvních podmínek je reakcí na novelu zákona o elektronických komunikacích. Je zde upravena výpovědní doba v délce trvání 30 dní od doručení výpovědi společnosti O2. Účastníkům, kteří od 1. 2. 2018 společně s výpovědí či žádostí o ukončení služby požádají O2 o přenesení telefonního čísla, bude služba ukončena nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti. Také O2 upravilo pravidla pro prolongaci smlouvy, kdy od účastníků-spotřebitelů bude vyžadován aktivní souhlas s prodloužením smlouvy.

Vodafone s účinností od 2. září rovněž zveřejnil nové všeobecné podmínky. Odráží se zde právní úprava maximální 30denní délky výpovědní doby. U zvýhodněných nabídek smluvní podmínky i přes změnu právní úpravy nadále uvádí, že dojde k automatickému prodloužení, pokud účastníci neprojeví jinou vůli.

 

Reklama